Algemene Voorwaarden Houseofscents
 

Definities

House of Scents: House of Scents, gevestigd te Den Haag onder KvK nr. 77219414.

Klant: degene met wie House of Scents een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: House of Scents en klant samen.

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens House of Scents.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

Alle prijzen die House of Scents hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen op die House of Scents hanteert voor zijn producten, op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan House of Scents te allen tijde wijzigen.

Betalingen

House of Scents maakt gebruik van IDEAL (zonder extra kosten).

 

Herroepingsrecht 

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

het product niet is gebruikt

het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

  • op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.

 

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@houseofscents.nl.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan House of Scents, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

De kosten voor retourneren komen geheel voor rekening van cosument.

Indien de aankoopkosten volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal House of Scents deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan House of Scents heeft geretourneerd.

 

 

Eigendomsvoorbehoud 

House of Scents blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van House of Scents op grond van wat voor met House of Scents gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

Tot die tijd kan House of Scents zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

Indien House of Scents een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft House of Scents het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 

Levertijd 

De door House of Scents opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van House of Scents.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij House of Scents niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.  

Transportkosten 

 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan House of Scents niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

 

Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van House of Scents in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan House of Scents kan worden toegerekend.

Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.  

House of Scents is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

House of Scents is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

Grote inhoudelijke wijzigingen zal House of Scents zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 


Opgesteld op 14 april 2020.